خروج از گروه های یاهوو و گوگل


(فرمول کلی ایمیل لغو عضویت در گروه های یاهوو)
 در این روش یک ایمیل خالی به آدرس
NameGroup-unsubscribe@yahoogroups.com
 بفرستید.

 
(فرمول کلی ایمیل لغو عضویت در گروه های گوگل)
 در این روش یک ایمیل خالی به آدرس
  GroupName+unsubscribe@googlegroups.com
 بفرستید.


 نکته: بجای عبارت
GroupName
 باید نام گروه مورد نظر را وارد نمائید.
 برای مثال اگر نام گروه مورد نظر شما
 klas
 باشد . شما باید به آدرس
 klas+unsubscribe@googlegroups.com
 ایمیل بزنید.