علوم ارتباطات اجتماعی

جلد اول - سال 1387

زبان تخصصی

ضمایر

صفت و قید

صفات اشاره

مشتقات To be

حروف ربط

حروف تعریف a و an و the

معرفه یا معلوم

حروف اضافه

جمله

زمانها

زمان گذشته ساده

زمان حال استمراری

زمان گذشته استمراری

ماضی نقلی یا زمان حال کامل

زمان حال کامل استمراری

ماضی بعید. زمان گذشته کامل

گذشته کامل استمراری

زمان آینده

زمان آینده ساده

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

طریقه جمع بستن اسم

افعال کمکی معلوم و مجهول

جملات شرطی

نقل قول پرسشی از مستقیم به غیر مستقیم

تبدیل نقل قول امری از مستقیم به غیر مستقیم

افعال ساده یا مصدر بدون to

پرسش کوتاه

متن های انگلیسی

آمار

آمار

علم

جامعه

نمونه

متغییر

اندازه گیری

داده های پارامتری و غیرپارامتری

جدول توزیع فراوانی

توزیع فراوانی تراکمی

حد واقعی طبقات و حدود نمره

نمودار

نماها

توزیع فراوانی و نمودار اجایو

نقاط درسی یا صدک ها

نمره های استاندارد

نما

میانه

میانگین

دامنه تغییرات

انحراف چارکی (دامنه چارکی متوسط)

واریانس

انحراف معیار

ویژگی های منحنی طبیعی

منحنی طبیعی استاندارد

واریانس جامعه و نمونه

واریانس نظامدار

واریانس عامل مشترک

احتمال

تئوری احتمالات

محاسبه احتمال

جایگشت (تبدیل)

توزیع احتمال

توزیع دو جمله ای آزمون فرضیه

راه های افزایش توان آزمون

علم

ویژگی های علم

علوم و علوم انسانی

ویژگی های علوم انسانی

مفهوم تحقق

تحقیقات کاربردی و بنیادی

ویژگی های فرآیند پژوهش علمی

منابع شناخت انسان

مراحل روش علمی

تعاریف

انواع فرضیه

نظریه

مفاهیم

سازه

متغییر

انواع روش های نمونه گیری

مطالعه منابع

تحقیق کیفی

تحقیق توصیفی

تحلیل محتوا

فرا تحلیلی

ماهیت کیفی

مبانی کلی ارتباطات جمعی

واژه و مفهوم ارتباط

تفاوت ارتباط و اطلاع

مبانی ارتباطات جمعی

شناخت فراگرد:Process

دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های آنها

نقش های وسایل ارتباط جمعی

نظریه ارتباط جمعی

رویکرد استفاده و خشنودی

اصول همرنگی و ناهمرنگی

الگوی اثرهای معتدل

الگوی اثرهای قدرتمند به سوی یک ترکیب

چند نکته

چند نظریه دیگر نظریه کاشت

ارتباط مدار تطور تاریخی جوامع

بخش تکمیلی

نظریه های نا هماهنگی

سمبل ها. نشانه ها. نمادها

نحوه ارائه پیام

برنامه ریزی ارتباطات و نظریه های ارتباطی

نظریه آزادی مطبوعات

مدل توسعه ای رسانه ها

رسانه های خبری در حکم عوامل قدرت

محورهای اساسی و جایکاه نظریه رسانه ها

معیار قدرت در محور عمودی

مارکسیسم کلاسیک و رسانه ها

نظریه سلطه جویی رسانه ها

رسانه های همگانی و تغییرات اجتماعی

جامعه شناسی سنتی

بخش تکمیلی

اسطوره آزادی فردی و انتخاب شخصی

اصول روزنامه نگاری

مفاهیم اساسی در خبر نویسی

ارزش های خبری

ارزش های دوازده گانه

عناصر خبر

قواعد تیتر نویسی

تنوع در تیتر نویسی

تیتر و لید

نقش تیتر در مطبوعات

نقطه گذاری در تیتر(نشانه گذاری)

تهیه و تنظیم خبرهای گوناگون

خبرهای کوتاه و خلاصه خبر

طول جمله و پاراگراف

دست نویسی در روزنامه نگاری

واژه های بیگانه

شیوه نگارش ارقام و اعداد

تاریخ معاصر ایران و جهان

پادشاهان قاجار

معاهدات دیپلماتیک

تحریم تنباکو

مجلس شورای ملی

دوره دوم مجلس شورای ملی

حزب اصلاح کلب

سلطنت رضاشاه

دولت رضا شاه و جامعه ایران

محمد رضا شاه و اثبات سلطنت

احزاب فعال قبل و بعد از انتخابات

مجلس چهاردهم (اسفند 1322-اسفند 1324)

نخست وزیری قوام

حزب دموکرات

حزب ملت ایران

پیروزی (سی تیر)

گروه جدائی طلب

انقلاب سفید

توسعه اقتصادی-اجتماعی

سازمانهای امنیتی

ایران در آستانه انقلاب

جبهه ی ملی

مخالفان روحانی (1342-1356)

سازمان مجاهدین

اعتراض طبقه متوسط

فعالیت های عمده ی مخالفان تا اواخر بهمن 1356

تظاهرات ماه محرم

نهضت پروتستان

پیشگامان علوم جدید

انقلاب صنعتی

تسخیر هند توسط اروپائیان

استعمار در آمریکای لاتین  

تسلط انگلستان بر هند

تاسیس کنگره ی ملی هند

عصر میجی

تهاجمات فاشیست ها و راه اندازی جنگ

گستره مدیترانه

جلد دوم - سال 1387

زبان تخصصی

Defining Communication

The wide- Angleview

Field of Experience

Channels

Distingushing among Types of communication

Interpersonal communication

Mass communication and Tradieional societies

Emerging mass media societies

Defining public Relations

Language practice

Condominiums in the Global village

conventional Approaches-Asummary

Six major press Theories

Authoritarian theory

Soviet press Theory

Free presslor Libertarian Theory

Social Responsibility Theory

Development media Theory

Democratic-participant mediatheory

Comprehension

لغت نامه ی ارتباطات بخش اول: ارتباط انسانی

بخش دوم: ارتباط انسانی

لغت نامه بخش سوم (ارتباطات)

لغت نامه ارتباطات بخش چهارم (روزنامه نگاری)

واژه نامه

آمار

همبستگی

نمودارهای پراکندگی

رگرسیون به طرف میانگین

پیش بینی با نمره های خام

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ماتریس طبقه بندی آمار استنباطی

مسائل تک متغیره

مدل خم نرمال

برآورد فاصله ای

آزمون فرضیه

آزمون خی دو(کا اس کور یا مجذور کای)

آزمون کالموگروف- اسمیرنوف

آزمون t استودنت

آزمون همخوانی مجذور کای

اندازه های همخوانی

آزمون معنادار بودن همبستگی اسپیرمن

ضریب هماهنگی یا تطابق کندال

آمار استنباطی برای مقایسه گروه های مستقل در متغیر طبقه ای

مسائل تجربی و شبه تجربی

آزمون u

آزمون میانه

آزمون کراسکالوالیس

مسائل دو متغییره

آزمون t  برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل

تحلیل واریانس یک راهه

تجزیه و تحلیل واریانس(طرح عاملی)

آنالیزهای بعد از واریانس

دو متغیره های وابسته

آزمون مک نمار

آزمون کوکران

آزمون علامت

آزمون ویلکاکسون

آزمون t برای گروه های همبسته

روش تحقیق

تحقیق زمینه یابی

تبیین

واحد تجزیه و تحلیل

مصاحبه

مراحل اجرای زمینه یابی پرسش نامه ای

مزایای تحقیق زمینه یابی

تحقیق همبستگی

روشهای محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر

نمودار پراکندگی و همبستگی نسبی(ایتا)

افت

ماتریس همبستگی و تحلیل عاملی

معنادار بودن همبستگی

تفسیر ضریب همبستگی

روش علی- مقایسه ای

انتخاب گروه های مورد مقایسه

آزمایش

مفهوم علیت

دستکاری متغیرها

ویژگیهای آزمایش علمی

دقت

روایی درونی و بیرونی پژوهش

تحقیق آزمایشی

پژوهشهای شبه تجربی

طرح پژوهش

طرح پژوهش به عنوان کنترل واریانس

پایه های استنباطی علی

طرح های آزمایشی

طرح های نیمه آزمایشی

طرح های درون گروهی

مبانی کلی ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی و توسعه اجتماعی. اقتصادی و سیاسی

نگرش های علیتی به ارتباطات و توسعه

نگرش های سوداگرا به توسعه و ارتباطات

فرآیند اقتباس از نوآوری

نگرش ساختار گرا به ارتباطات و توسعه

الگوی ارتباطی و توسعه

الگوی مارکسیستی- سوسیالیستی

الگوی وحدت گرا- رهایی بخش

دسته بندی تبلیغات

مغالطه (جمع آوری کارت های یکدست)

الگوی گرونیت وهانت در زمینه روابط عمومی

ارکان روابط عمومی

پیکار ارتباطی

پیام یک طرفه و دوطرفه

نظریه تلقیح

رئیکردهای تغییر نگرش

نگرش و رفتار

فنون اقناع

جهت گیری های جدید در نظریه ارتفاع اقناع

جدول اقناع

بخش تکمیلی

نظریه طرح ذهنی

تعریف و انواع ارتباط جمعی

تقسیم بندی ارتباطات از نظر محتوا

سه شیوه عمده در روابط ارتباطی

ظهور رسانه های همگانی

رسانه های چاپی

منشاء مطبوعات و ظهور روزنامه های توده

رسانه های الکترونیک(رادیو و تلویزیون)

عناصر متشکله در تکنولوژی رسانه های تله ماتیک

انواع تکنولوژی رسانه های جدید

رسانه ها و کاربرد آنها

کاربد ماهواره های ارتباطی

پیام و معنی

تفاوت ارتباط غیر کلامی

توده

توده و وسایل ارتباط جمعی

ارتباطات و انواع پدیده های جمعی

الگوهای موجود در علم ارتباطات

نظریه های فرهنگی توده. فرهنگ عامه و فرهنگ نخبگان

مدلهای دیگری از ارتباط توده

منبع- رمز گذار/ گیرنده - رمز خوان

اصول روزنامه نگاری

دروازه بانها

معیار عبور خبر

عناصر خبری موثر بر گزینش

عوامل درون رسانه ای

عوامل برون رسانه ای

مدلهای جریان اخبار

مقاله نویسی

ویژگیهای مقاله نویسان

عناصر تشکیل دهنده ی مقاله

مصاحبه

انواع مصاحبه

مصاحبه تفسیری

مصاحبه فردی- مصاحبه گروهی

مصاحبه گسترده

گنفرانس مطبوعاتی (کنفرانس خبری)

تحقیق قبل از مصاحبه

تنظیم مصاحبه ها

گزارش

انواع گزارش

شیوه های نگارش گزارش

نقش رسانه ها

وظایف رسانه های خبری

شیوه های روزنامه نگاری

خبر توسعه چیست؟

معیارهای اخبار توسعه

ویرایش محتوا

انواع عکسهای مطبوعاتی

تاریخ معاصر ایران و جهان

تاریخ معاصر جهان

نهضت های مقاومت

پیروزی متفقین

دوگل

کشتار دسته جمعی یهودیان

سه حزبی

تهدید رژیم

راست گرایی دولت

سازمان ملل

پیشرفت رایانه و اطلاعات

آرامش بین المللی

مذاکره های سالت

مرزهای نو و جامعه بزرگ

گسترش جامعه اقتصادی اروپا

جمهوری پنجم

نئوگلیسیم

استعمار زدائی

ظهور سیاسی کشورهای جهان سوم

سازمانهای بزرگ بین المللی

چین و جهان سه قطبی

بحران سیاسی آمریکا

مارکسیسم

ایجاد اولین چاپخانه

وقایع اتفاقیه

تحویل جدید در کار روزانه

روزنامه های ولایات

گسترش مطبوعات در سال 1325

قانون مطبوعات

روزنامه های فکاهی

روزنامه ها یا نشریه های زماندار

تاریخ مطبوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic